Regisztráció és vásárlás 
A lehetőséget megadjuk a honlap mellett működő, vállalkozó által fenntartott külön honlaprészen. Ez az oldal nem tipikus webshop! A honlap olvasása közben adatokat nem gyűjtünk, nem tárolunk! A vásárlást regisztrációhoz nem kötjük!
A vállalkozó a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatokat kér, azokat a vásárláshoz és kizárólag ahhoz használja fel. A honlap mellett működő rendelési lap az adatokat tárolni képes. Az adatokat a vállalkozó rendszeresen töröli a vásárlás teljesülése után. A törölt adatok nem visszaállíthatók.
A felügyeleti szervek számára a kötelező adatközlést és a vásárláshoz tartozó adatokat a vállalkozó által kiállított és kibocsátott számlák tartalmazzák, aminek adatkezelését, őrzési idejét a számviteli törvény által meghatározott ideig végzi.

Mindezek mellett a következő általános szabályokat betartjuk:

1.2. Az Ektv.
Az Infotv. mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)
tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kell a webáruházak működésére.
1.2.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások
Az Ektv. alapján elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (...) szolgáltatás,
ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más
módon történő igénybevétele.
Az Ektv. . – a Ptk.-val összhangban - szabályozza az elektronikus úton történő szerződéskötésre
vonatkozó alapvető anyagi jogi szabályokat. Ezek a szabályok a jelen tájékoztatónak nem képezik
tárgyát, tekintettel arra, hogy adatvédelmi vonatkozásuk nincsen.
1.2.2. Tájékoztatási kötelezettség az Ektv. alapján
Az Ektv. előírja, hogy a szolgáltatást nyújtója (tehát ebben az esetben az, aki a webáruházat
üzemelteti) köteles elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon
bizonyos adatokat közzétenni. Fontos kiemelni, hogy az Ektv. 4. §-ban meghatározott tájékoztatási
kötelezettség nem azonos az Infotv. szerinti tájékoztatási kötelezettséggel, a két tájékoztatási
kötelezettségnek egymás mellett kell eleget tenni. Az Ektv. alapján az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtójának a következő adatokat közli:
A szolgáltató neve: Vajdáné Bárdi Magdolna. A továbbiakban - vállalkozó.
A szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme: 6900 Makó Soproni u. 14.
A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: Telefon:  62/510610 E-mail: vajdanemagdika@t-online.hu
A nyilvántartási száma: xxxxxxxxxxxxxxxx
Adószáma: xxxxxxxxxxxxxxx


Adatkezelési nyilatkozat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  az Európai Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az Első Szorobán Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) és a vállalkozó kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. A tudomásunkra jutó valamennyi személyes adatot bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük. Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részét jogszabályi megkötések alapján kezeljük vagy tároljuk.   Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.    

Adatok felvétele
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Az alapítvány és a vállalkozó csupán a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatait gyűjti és dolgozza fel. Az Első Szorobán Alapítvány az önkéntesen megadott személyes adatokat (mint például a név, lakcím, telefonszám vagy az e-mail cím) az általa nyújtott szolgáltatás biztosításához, továbbfejlesztéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok elérése érdekében kezeli.
Az alapítvány és a vállalkozó a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkéntes, egyértelmű és kifejezett egyéni hozzájárulás birtokában kezeli, használja és tárolja az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön visszavonja a személyes adatok kezelésére történő felhatalmazását, Az ​alapítvány és a vállalkozó a személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásokban megfogalmazott, rendelkezésre álló határidő lejárta előtt törli.
Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése
Az ​alapítvány és a vállalkozó által kezelt személyes adatairól időkorlát nélkül kérhet felvilágosítást, tájékoztatást.
Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti
azok módosítását, továbbá azok adatbázisából való törlését az adattárolás indokának megszűnésével, vagy hozzájárulásának visszavonásával, postai úton vagy e-mailben a következő címre küldve:
Cím: Első Szorobán Alapítvány, Makó Soproni u. 14..
E-mail cím: vajda@szoroban.hu,

A személyes adatok kezelésének jogalapja A http://szoroban.hu oldalon található internetes tartalmakkal kapcsolatos adatkezelésre a felhasználók önkéntes, alapos és a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében mindenre kiterjedő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, a felhasználó önkéntes hozzájárulása valamint az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679. számú Rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR).
A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, illetve
az egyes érintett adatkezelések egyértelmű elfogadásával –választó mező segítségével– önkéntes
alapon adja meg.
A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon, vagy az oldalon
feltüntetett elérhetőségeken. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége a felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelő szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről
megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez  az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerzi.

 Cookies (sütik) kezelése:
Az anonim látogatóazonosítók (továbbiakban: cookies/sütik) olyan fájlok vagy információdarabok,
amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken: okostelefonon vagy táblagépen)
tárolódnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Egy süti általában tartalmazza a
webhely nevét, a saját „élettartamát” – vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken – és az
értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. szoroban.hu oldal kizárólag az oldal
működéséhez szükséges munkamenet sütiket kezeli, melyeket az oldalról való távozás után töröl. Az
oldal semmilyen analitikai és kényelmi sütit nem használ.
Sütik típusa: Munkamenet sütik
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elker tv.) 13/A. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezés
Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Panaszkezelés:
Az Első Szorobán Alapítvány panaszkezelésekor személyes adatot nem vesz fel honlapján. A panaszkezeléshez szükséges elérhetőségeket biztosítja, melyen az érintett személy panaszát elküldheti az alapítvány kuratóriumának tagjaihoz.
A panasz megfogalmazásakor az érintett személy beazonosításához szükséges a személyes adatok egy bizonyos körének önkéntes megadása, melyet az adatvédelmi megbízott körültekintően, a személyes adat biztonságának garantálása mellett kezel.

Kapcsolati adatkezelések
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kezelése során a felhasználó kérdésére a lehető legjobb választ adjuk.
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes és tevőleges hozzájárulása, a levél megírásával.
A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig, maximum 6 évig tároljuk. Az érintettnek bármikor lehetősége van azok törlését
kérni.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
online azonosítója.
A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolattartás,
Jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint jogos érdek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év   Egyéb adatkezelések, marketing célú megjelenések
Az Első Szorobán Alapítvány honlapján megjelenő képi, illetve videó anyagok adatkezelését, fényképeket, videó anyagokat az azokon szereplő személyek önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg.
Az adatkezelő (nyomtatott és digitális alapú) fényképeket, és videó anyagokat az azon szereplők önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg.

Adatvédelmi incidens kezelése:
Az adatvédelmi incidens elsődleges jelentését címünkre kérjük, hogy azonnali orvoslást eszközölhessünk. A hatósági bejelentés előtt az alapítvány kuratóriuma végzi.
A hatósági bejelentés előtt kuratórium kivizsgálja az incidenst, és a kellően
megalapozott tájékoztatás után eldönti, hogy mennyire súlyos.
Az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, az incidens leírását, körülményeit, hatásait, az
incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, a kompromittálódott adatokkal
érintett személyek körét, az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, a kár
megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását is pontosan megvizsgálva.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, vagy az incidens eseményből kikövetkeztethető a széles körű
érintettség vagy a kiemelt, de alacsony számú adatvesztés, sérülés, az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.
(A hatóság értesítése a NAIH honlapján található bejelentő felületen történik).
Az adatvédelmi incidenst a kuratórium indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72
órával a tudomásszerzést követően köteles kivizsgálni.
Súlyos adatvédelmi szabálysértés, incidens esetén az érintetteket egyenként azonnal értesíteni
szükséges, amennyiben ez az érintettek nagy száma miatt nem lehetséges, akkor a sajtó bevonásával
tömegesen is értesíthetők.
Az adatvédelmi incidens elhárításáról mind az érintetteket, mind az adatvédelmi hatóságot értesíteni
szükséges.
Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár vagy a helyzetértékelésből következően alacsony kockázattal jár
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető, az
adatvédelmi megbízottnak elegendő csak a kuratóriumnak jegyzőkönyvben rögzíteni a fent
felsorolt adatokat, és elvégezni a szükséges intézkedéseket.


Az ​alapítvány vagy a vállalkozó az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban, a hatályos jogszabályi rendelkezésekben megfogalmazott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Közösségi irányelvek
Az Első Szorobán Alapítvány megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt tart
fenn.
Az alapítvány Facebook oldalán feltett kérdést is hivatalosan benyújtott kérdésnek, panasznak minősíti, melyre a panaszkezelés szabályozása vonatkozik.
Az alapítvány Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük!
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén alapítványunk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül.
Nem felelünk a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,
hozzászólásokért. Nem felelünk semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, azonosságára
jellemző ismeret–, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; adatbirtokos: az a magán, természetes, vagy jogi személy, akinek az adatait kezeljük; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése az adatok feldolgozását végzi; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Jogi nyilatkozat: adatkezelés szüneteltetése, adat módosítása, törlése
A magánszemély a személyes adatai felett rendelkezhet, tehát tiltakozhat a személyes adatának a
kezelése, illetve annak átadása ellen, ennek eseteit jogszabály sorolja fel. Amennyiben a
magánszemély tiltakozik, azt írásban teheti meg. A tiltakozást a személyes adatokat kezelőnek
legfeljebb 15 naptári napon belül ki kell vizsgálnia és azzal kapcsolatban döntenie szükséges. Az így
meghozott döntésről írásban kap tájékoztatást a magánszemély. A döntésben ki kell térnie az
adatkezelőnek arra is, hogy milyen intézkedést tett. A magánszemély a döntéssel szemben annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ha nem ért egyet azzal.
A magánszemély a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérheti.

Az ​alapítvány és a vállalkozó által kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett élhet jogorvoslati jogával, így többek között kártérítés vagy sérelemdíj illetheti meg. Az Első Szorobán Alapítvány és az érintett közötti vita békés rendezésére tett kísérlet eredménytelensége esetén az érintett bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel az illetékes bíróságnál, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az ​alapítvány és a vállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az alapítvány és a vállalkozó felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az ​alapítvány és a vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Adatbirtokos jogai: adatbirtokos az Info tv. 14. §-a alapján az adatkezelő és az annak megbízásából
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában,
meghatározott feltételek szerint
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon,
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a
rendelkezésére bocsássa,
c) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse,
illetve kiegészítse,
d) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő
korlátozza,
e) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.
Amennyiben adatbirtokos kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok
kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, a kezelt
személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására
vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
közreműködésével is gyakorolhatja. (Info tv. 21. § (1) bek. alapján)

Adatbirtokos jogorvoslati lehetősége:
Az adatbirtokos az adatkezelő, illetve –az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben– az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint
az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. (Info tv. 23. § (1) bek.)
Adatbirtokos jelen tudomásulvételi nyilatkozatát azon előzetes tájékoztatás figyelembevételével tette
meg, melyben tudomást szerzett a hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokról.
A magánszemély a személyes adatainak a kezelésére irányuló, jelen hozzájárulói nyilatkozatát azon
tájékoztatás mellett tette, melyben tudomást szerzett arról a tényről, hogy az alapítvány. a
magánszemély adatát mindaddig nem törölheti, amíg azt az adatkezelésről szóló jogszabály rendelte
el. A magánszemély jelen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, azaz tiltakozhat a személyes
adatának kezelése ellen.

E honlap használatával ön elfogadja e feltételeket és azt, hogy azok kötelező erejűek attól kezdve, hogy ön először látogatott e honlapra.