Adatkezelés

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezető 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Első Szorobán Alapítvány (Alapítvány) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az Alapítvány adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson weboldal látogatóinak a https://szoroban.hu weboldal működéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről, a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, adatfeldolgozók igénybevételéről, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 1. Adatkezelési alapelvek:

Az Első Szorobán Alapítvány (Székhely: 6900 Makó, Soproni u. 14., Adószám: 19085421-1-06, képviselője Vajda József, (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő a felelős az adatkezelési elvek betartásáért. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.szoroban.hu címen.

Az Adatkezelő a weboldal látogatása során kezelésébe kerülő személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak törvényes és tisztességes eszközökkel, a Felhasználó tudtával és belegyezésével, az adatkezelés céljával összhangban, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik. 

Kérjük, hogy weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatkezelési Tájékoztatóban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt arról, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával, megrendelése feladásával, tanfolyami jelentkezésével és az e-mailben való kapcsolattartásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatkezelési Tájékoztató keretein belül, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

 1. Az adatkezelő adatai:

Név: Első Szorobán Alapítvány
Kuratórium elnöke: Vajda József
Székhely: 6900 Makó Soproni u. 14.
Email: vajda @ szoroban.hu
Telefon: +36 62 51 610; +36 20 945 0857
Adószám: 19085421-1-06
Tárhelyszolgáltató: 

 1. Fogalmak 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során lényeges alapfogalmak, melyeket a 2011. évi CXII. törvény 3. §-a rögzíti: 

1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (azaz élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az érintett, természetes személy, aki az Alapítvány honlapját (www.szoroban.hu,) meglátogatja, e-mailben megkeresi az Alapítványt (továbbiakban: „Felhasználó”), tanfolyami jelentkezőként regisztrál (továbbiakban: „Tanfolyami Hallgató”), vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Vásárló”).

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja 

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

5. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges 

6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik 

7. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 

9. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá 

10. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

 1. Adatkezelési tevékenységek

Az Első Szorobán Alapítvány az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi: 

5.1. Értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatbázis kezelése

A megrendelések felvétele, kezelése, számlázása és a megrendelések teljesítése, szállítása megnevezésű adatkezeléshez a Szolgáltató/adatfeldolgozó  ill. Szállító/ adatfeldolgozó kapcsolódik. A Szolgáltató/adatkezelő és a Szállító/adatfeldolgozó azon személyek, akik a kezelt adatokat a szolgáltatás nyújtása céljából megismerhetik, kezelhetik, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató/adatfeldolgozó adatai:
Név: Vajdáné Bárdi Magdolna ev. 
Nyilvántartási szám: 6082334 
Adószám: 45644513-1-26 
Székhely: 6900 Makó, Soproni u. 14. 
Telefonszám: +36 62 510 610; +36 20 431 5769
Fax: +36 62 510 610
E-mail cím: vajdanemagdika@t-online.hu 
Bankszámlaszám: 12069000-01352698-00100001 
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank 

A Szállító/adatfeldolgozó adatai:
Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, 
Adószám: 25034644-2-10, 
Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119., 
Telefon: +36 1 999 0369, 
E-mail: info@foxpost.hu
https://www.foxpost.hu

• Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása. 

• Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a használat során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon történő rendelés leadásakor, regisztráció elvégzésével adja meg.

• Az érintettek köre: Vásárlók. 

• A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím. 

• Az adatgyűjtés célja: a Vásárló beazonosítása, a megrendelések teljesítése és számlázása. 

• Az adatkezelés időtartama: A számla kiállításától számított 8 év. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését.

5.2. Tanfolyami képzéshez kapcsolódó adatkezelés:

A jelentkezés, számlázás, tanfolyami oktatás, tanfolyami lezárás, tanúsítvány kiadás, mint szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez az Adatkezelő és a Tanfolyam Szervező/ adatfeldolgozó kapcsolódik.

A Tanfolyam Szervező/ adatfeldolgozó adatai:
Név: Vajdáné Bárdi Magdolna ev. 
Nyilvántartási szám: 6082334 
Adószám: 45644513-1-26 
Székhely: 6900 Makó, Soproni u. 14. 
Telefonszám: +36 62 510 610; +36 20 431 5769
Fax: +36 62 510 610
E-mail cím: vajdanemagdika@t-online.hu 
Bankszámlaszám: 12069000-01352698-00100001 
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank 

• Az adatkezelés jogalapja: : 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása. 

• Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Tanfolyami Hallgató a használat során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

• Az érintettek köre: tanfolyamra jelentkező Tanfolyami Hallgató 

• A kezelt adatok köre:

a.) név, születési név, anyja neve, születési idő, hely,  lakcíme, mely adatok a tanfolyam kötelező nyilvántartásának vezetése miatt szükségesek

b.) telefonszám, e-mail cím, munkahely neve, címe, a matematikatanítás gyakorlati éveinek száma, a távoktatás miatt a szükséges technikai háttérről való nyilatkozat.

• Az adatgyűjtés célja: tanfolyami képzés zavartalan lebonyolítása, a szolgáltatás számlázása

• Az adatkezelés időtartama: a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a felnőttképzést folytató intézmények az adatokat a keletkezésüktől számított öt évig nyilván tartják és kezelik, továbbá a számlázási adatok a számla kiállításától számított 8 év. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni.

A Tanfolyami Hallgató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését.

5.3. Elektronikus levelezés, marketing célú tájékoztatás megnevezésű adatkezelés 

A Tanfolyami Hallgatókkal az Alapítvány a tanfolyam elvégzésének ideje alatt folyamatos e-mail kapcsolatot tart fenn. Természetes személynek, mint címzettnek elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján marketing célú tájékoztatást kizárólag akkor küldünk, ha a címzett előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 

• Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása. 

• Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a használat során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

• Az érintettek köre: marketing célú tájékoztatást kérő megrendelők. 

•A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név, elérhetőség (telefon, email vagy lakcím). 

• Az adatgyűjtés célja: az érdeklődő Felhasználók tájékoztatása aktualitásokról, ajánlatokról, marketing célú akciókról. 

 • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az érintett kérésére történő törlésig tart, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 8 évig.

A kiküldött marketing célú tájékoztatás minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját. 

Tájékoztatjuk a felhasználót arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére marketing célú tájékoztatást a továbbiakban nem küldünk. 

A felhasználó az adatkezelőnél e-mailben (vajda@szoroban.hu) vagy postai úton (Első Szorobán Alapítvány 6900 Makó, Soproni u. 14.) kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését.

• Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

 1. „Cookie”-k kezelése

Az anonim látogatóazonosítók (továbbiakban: cookies/sütik) olyan fájlok vagy információdarabok,
amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken: okostelefonon vagy táblagépen)
tárolódnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Egy süti általában tartalmazza a
webhely nevét, a saját „élettartamát” – vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken – és az
értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. szoroban.hu oldal kizárólag az oldal
működéséhez szükséges munkamenet sütiket kezeli, melyeket az oldalról való távozás után töröl. Az
oldal semmilyen analitikai és kényelmi sütit nem használ.
Sütik típusa: Munkamenet sütik
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés
Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 1. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek 

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. 

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni. 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein! 

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 1. Közösségi irányelvek

Az Első Szorobán Alapítvány megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt tart fenn.
Az alapítvány Facebook oldalán feltett kérdést is hivatalosan benyújtott kérdésnek, panasznak minősíti, melyre a panaszkezelés szabályozása vonatkozik.
Az alapítvány Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük!
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén alapítványunk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül.
Nem felelünk a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Nem felelünk semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2022. március 18. napján lépett hatályba